Menu

myhandsome

วิทยากร นาย พีระวัฒน์ พิชิตชัยสกุล (ฮง)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันทำงานอยู่ในแวดวงของการวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยขน์ ใช้งานได้จริง และจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนี้

 • Industrial Washing Machine Control system
 • Digital Dryer Timer Control
 • Digital Clock and Counter System
 • Digital Power Supply control
 • Digital Fan Control
 • Digital Key-Telephone and IVR box
 • Access Control system
 • Shredder Machine Control
 • Home Automation System
 • Handheld MP3 Player
 • Mobile Line Interface
 • Software Integration Development for Enterprise System,
  such as Industrial Control System, Call Center System, SCADA System etc.

 

“เพิ่มเติมทักษะสำหรับสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และต่อยอดเพิ่มเติมไปสู่สิ่งที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดเป็นสังคมที่ร่วมกันพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยพื้นฐานความเข้าใจที่แน่นพร้อมที่จะ รับรู้สิ่งใหม่กว่านี้อีกต่อไปในอนาคต…”

  TOP